kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2021 Stingray Studio

Články

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Financovanie Implentácie stratégie CLLD

Implementácia opatrení IROP v rámci Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou Kopaničiarsky regiónu.

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Dotácia z TTSK na realizáciu projektu

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina získala dotáciu z Trnavského samosprávneho kraja vo výške 34 803,00 € na realizáciu projektu s názvom „Podpora predaja regionálnych produktov a vytvorenie nového predajného miesta v NKP Nyaryiovský kaštieľ v obci Sobotište“.

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Článok IROP – Chod MAS

Občianske združenie Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina (KR-MAS) začalo s realizáciou projektu „Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD“ s kódom 302051N416 podporeného z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020. Zmluva…

Kurz Obecného koordinátora

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina v rámci projektu „Zvyšovanie kvality života na vidieku vytváraním komunitných škôl“ hľadá záujemcov na pozíciu obecného koordinátora. Úlohou obecného koordinátora je zodpovedať za chod komunitnej školy, fungovanie záujmových krúžkov na školách a koordinovať zapojenie ľudí do života obcí.

Pozvánka: Vzdelávanie pre 21. storočie

Pozvánka  na kurz pre riaditeľov a učiteľov škôl  Vzdelávanie pre 21. storočie v rámci projektu „Zvyšovanie kvality života na vidieku vytváraním komunitných škôl“  (kód projektu 304030S541, Interreg V-A Slovenská republika –…

Pozvánka: Rozvoj obcí inak

Pozvánka na kurz pre starostov a zástupcov vidieckych obcí a miest Rozvoj obcí inak v rámci projektu „Zvyšovanie kvality života na vidieku vytváraním komunitných škôl“ (kód projektu 304030S541, Interreg V-A Slovenská republika…

Pozvánka: Ako spájať ľudí v obci

Chcete viac zapojiť vašich občanov do verejného života obce na základe ich vlastného záujmu? Chcete vo vašej obci rozbehnúť spoluprácu seniorov, dospelých aj teenagerov či prebudiť záujem medzi rôznymi generáciami?

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Úvodný článok k projektu Komunitné školy

Projekt„ Zvyšovanie kvality života na vidieku vytváraním komunitných škôl“ (kód projektu 304030S541) podporený z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika na roky 2014 – 2020 Kopaničiarsky región –…

Exkurzia po vidieckych komunitných školách v ČR

Exkurzia po vidieckych komunitných školách v ČR

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Animácie PRV

Občianske združenie Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina (KR-MAS) začalo s realizáciou projektu „Animácie PRV“ s kódom 309190Q572 podporeného z Programu rozvoja vidieka 2014-2020.