kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2021 Stingray Studio

Projekty

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Dotácia z TTSK na realizáciu projektu

26.02.2020

164

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina získala dotáciu z Trnavského samosprávneho kraja vo výške 34 803,00 € na realizáciu projektu s názvom „Podpora predaja regionálnych produktov a vytvorenie nového predajného miesta v NKP…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Vidiek bez hraníc

10.01.2020

192

Projekt Vidiek bez hraníc (kód projektu 304031D043) podporený z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika na roky 2014 – 2020 bol schválený dňa 31.10.2017 Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR….

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Príprava stratégie CLLD

10.01.2020

262

Občianske združenie Kopaničiarsky región – miestna akčná  skupina získalo dotáciu na realizáciu projektu „Príprava CLLD stratégie na roky 2014 – 2020 pre Kopaničiarsky región – MAS“. Projekt bol podporený prostredníctvom…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Stratégia rozvoja bežeckého lyžovania a zimnej turistiky v Bielych Karpatoch pre obdobie 2014-2020

10.01.2020

161

KR-MAS realizuje ďalší projekt so Slováckym běžeckým klubom Kyjov, o.s. Projekt s názvom „Strategie rozvoje běžeckého lyžování a zimní turistiky v Bílých Karpatech pro období 2015 – 2020“ bol podporený…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Spoznávame krásy našich regiónov čoskoro končí

10.01.2020

165

Realizácia projektu spolupráce „Spoznávame krásy našich regiónov“ sa blíži ku koncu. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce  predložilo Kopaničiarsky región- miestna akčná skupina v…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

S mobilem po Bílých Karpatech

10.01.2020

169

Ide o projekt, na ktorom  KR – MAS participovala ako cezhraničný partner.

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Cezhraničná maľovaná mapa Kopanice, Horňácko, Ostrožsko

10.01.2020

162

Projekt „Cezhraničná maľovaná mapa Kopanice, Horňácko, Ostrožsko“ Projekt bol predložený v januári 2014 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013 na Fond mikroprojektov, ktorý spravuje Trenčiansky samosprávny kraj….

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Osobnosti našej histórie

10.01.2020

179

Treticu podaných projektov spolupráce v rámci opatrenia 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce uzatvára projekt s názvom „Osobnosti našej histórie“. Projekt bol podaný dňa 9.8.2013 s MAS Vršatec a dňa 27.1.2014 bola…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Podpora regionálnych produktov z Kopaníc a Záhoria

10.01.2020

165

Kopaničiarsky región a Záhorie sú dva susedné regióny, ktoré majú časť spoločnej histórie. Tvorili kedysi okres Senica a momentálne sú MAS Podhoran a KR – MAS lídrami rozvoja vidieka v týchto regiónoch. To je…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Spoznávame krásy našich regiónov

10.01.2020

172

Okrem iného sa zrealizuje i druhá etapa náučných chodníčkov. Kopaničiarsky región- miestna akčná skupina predložilo v spolupráci so Združením mikroregiónu Svornosť  Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie 4.2…